โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

ข้อมูลบุคคลากร

นายกิตติพงษ์ พลภักดีผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางอุทัยวรรณ แสงทองรองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางวิมลรัตน์ แสงขวัญครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสุพัตรา ปทุมคณารักษ์ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางเพชรฟ้า ศุภพฤกษ์ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวสุนันธิกา แช่ทองครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
นางทัศนีภรณ์ แซ่แต้ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายศิริพงษ์ ณ นครครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายเกียรติศักดิ์ รักวิทย์ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาววันฤดี สุขแก้วครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางวรรทณา คงทองอ่อนครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวซาลาม๊ะ หมุดตะเหล็บครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางนันทิยา ชุมศรีนักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวดุษณี ณะละเอียดครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

บทความล่าสุด