โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร

หมู่ที่ 6 บ้านปากทางมะรุ่ย ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180

331969554_583252430356098_2832059220271407296_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา

1082330010-20150609-142146

นายกิตติพงษ์ พลภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรก่อตั้งเมื่อพ.ศ.2456 เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวของตำบลมะรุ่ยโดยอาศัยอุโบสถของวัดบ่อแสนไทรงาม เดิมตั้งอยู่หมู่ที่5 บริเวณบ้านกลาง มีพระครูอุปัชฌาย์เทือก มานจาโร เจ้าอาวาสวัดเป็นผู้อุปการะ ต่อมาวัดและโรงเรียนได้ย้ายมาอยู่ทางทิศตะวันออก โรงเรียนได้อาศัยโรงธรรมของวัดเป็นอาคารเรียน มีนักเรียนประมาณ 40 คน

พ.ศ.2475 ขุนศิริวรารักษ์ นายอำเภอทับปุดได้จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก กั้นฝาไม้ไผ่ พื้นดินทุบเรียบ 1 หลัง โดยงบประมาณของราชการ มีนักเรียนประมาณ 50 คน 3 ห้องเรียน และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “โรงเรียนประชาบาล ตำบลมะรุ่ย 1 วัดบ่อแสนไทรงาม” พ.ศ.2495 เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรตามชื่อวัดซึ่งเปลี่ยนไป

พ.ศ.2499 นายโมรา ณถลาง ส.ส.พังงา ได้แปรบัญญัติเงินจำนวน 5000 บาท สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร มุงสังกะสีกั้นไม้กระดาน เสาคอนกรีตไม้ พื้นดินทุบ ไม่มีประตู เพดาน ฝากั้นห้อง ซึ่งได้สร้างในภายหลัง รวมทั้งลาดพื้นคอนกรีตโดยงบประมาณ3000 บาท สำหรับที่ดินนั้นนายกี้ ทองตัด ได้อุทิศให้เป็นเนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน ราคา 6000 บาท ต่อมาได้มีการสร้างส้วม สร้างอาคารเพิ่มขึ้น สร้างเสาธง สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ได้รับครุภัณฑ์จากทางราชการ เช่นโต๊ะครู ถังเก็บน้ำ

ปัจจุบันได้มีการจัดจ้างบริษัทต่างๆในการดำเนินการสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง และอาคารเรียนแบบสปช.019 /25 มีครูทั้งหมด 9 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ชื่อนายอดิศักดิ์ ขจิตร์ มีนักการภารโรง 1คน โรงเรียนวัดนิโครธคุณากรได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีศรีตำบลเมื่อพ.ศ.2554

พ.ศ.2557 นายอดิศักดิ์ ขจิตร์ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลทับปุด โดยมีผู้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนิโครธคุณากรแทนคือ นางปัญจณี เอียดนุ่น

วิสัยทัศน์โรงเรียน

วิสัยทัศน์ คือ โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร จัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสุตรการศึกษาขั้นพื้นฐานภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร ครูและชุมชน สามารถพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนคุณภาพ

ปรัชญาโรงเรียน คือ “สุปฏิปันโน ภวโหตุ ” ผู้ประพฤติดีเป็นผู้เจริญ

พันธกิจ

1.ดำเนินงานจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นไปตามหลักการ จุดหมาย โครงสร้างสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

2.ปฏิบัติตาภาระกิจโรงเรียนนิติบุคคลโดยมีขอบข่ายการบริหาร 4 งาน คืองานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป

3.ปฏิบัติงานสนองนโยบายตามแผนปฏิบัตงานของกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง